Takoradi – Ghana

Mariac Leasing Services-BV
J.De Graft Johnson Avenue
Harbour View-Takoradi
WS-350-3612
Ghana

Capt. Joseph Quaicoe
+233 245 567 779

Deborah Amoah
+233 208 467 130